กรุณากรอกแบบฟอร์มโครงการยู-โซลาร์ (U-Solar) เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ

โดยการกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” ข้าพเจ้า/เรา ตกลงยินยอมให้กลุ่มธนาคารยูโอบี (ซึ่งรวมถึงธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้า/เรา ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอและกิจกรรมใดๆ ของกลุ่มธนาคารยูโอบี แก่ข้าพเจ้า/เรา ทางโทรศัพท์หรืออีเมล ตามที่กลุ่มธนาคารยูโอบีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า/เรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่พันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้พันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ติดต่อข้าพเจ้า/เรา ทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่อาจเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า/เรา

 

กลุ่มธนาคารยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด และสาขา บริษัทลูก ตัวแทน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด