หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นเฉพาะอุตสาหกรรมของธนาคารยูโอบี โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของคุณด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกับคุณได้

โดยการกดปุ่ม “ตกลง” ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยูโอบี (ซึ่งรวมถึงธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอและกิจกรรมใดๆ ของธนาคารยูโอบี แก่ข้าพเจ้า ตามที่ธนาคารยูโอบีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าหรือบริษัทของข้าพเจ้า ไม่ว่าทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล