แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
จากผลกระทบจากไวรัสโควิด19
โครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต/บัญชีแคชพลัส/สินเชื่อไอแคช/สินเชื่อบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อมูลลูกค้า

โปรดกรอกชื่อ
โปรดกรอกนามสกุล
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ มือถือ 10 หลัก
โปรดกรอกอีเมล
โปรดระบุผลกระทบที่ท่านได้รับ

จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ธนาคารยูโอบีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามระเบียบ และรับทราบว่าการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯตามที่ธนาคารฯจะเห็นสมควร

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ
กรุณาเลือกยอมรับ

หมายเหตุ

กรณีที่ได้เข้าร่วมการพักชำระยอดเงินต้นและดอกเบี้ย ข้าพเจ้าตกลงยินยอมในรายละเอียดการคำนวณยอดชำระ
หลังจากระยะเวลาพักชำระสิ้นสุดลง ตามที่ประกาศในชุดคำถามคำตอบใน WWW.UOB.CO.TH/COVID19FAP